Ο μηχανισμός επιβίωσης «αναλαμβάνω ευθύνη για όλα»